Duurzame Infra Energie Project Partners

Het opstellen van civiel- en cultuurtechnisch ontwerp VO + DO inclusief budgetraming, groenplan, verlichtingsplan en nutstracé

Aan de hand van het PvE en het definitieve stedenbouwkundige plan opstellen van een voorlopig ontwerp van de openbare ruimten. Het opstellen van een groen- dan wel beplantingsplan. Het voorlopig ontwerp bestaat uit een overzichtstekening met daarop de ligging en maatvoering van de wegeninfrastructuur, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, huisvuilverzamelplaatsen, verkeersremmmende voorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verlichting, te planten bomen etc. Tevens wordt voorzien in dwarsprofielen en principedetails.

Gemaakte afspraken omtrent tracé kabels en leidingen worden op het voorlopig ontwerp vastgelegd. Er wordt een verlichtingsplan inclusief lichtberekeningen geleverd. Kruinhoogtes van de wegen als ook de vloerpeilhoogstes van de nieuw te bouwen objecten worden op tekening verwerkt. Er wordt een globale grondbalans opgesteld aangaande civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden en desgewenst aangevuld met bouwkundige uitgangspunten van de nieuw te bouwen objecten. Er wordt op basis van voorlopig ontwerp een budgetraming aangeleverd voor de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden. En op basis van het goedgekeurde voorlopig ontwerp worden de tekeningen uitgewerkt met betrekking tot maatvoering, hoogtematen en materialen tot een definitief ontwerp.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: