Duurzame Infra Energie Project Partners

Watertoetsen

Er moet steeds meer gefocust worden op “Duurzaam waterbeheer” als het gaat om de planuitwerking van projecten. Het snel afvoeren van het hemelwater via verharde oppervlakken en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed op de waterbalans. Hemelwater kan niet meer infiltreren naar het grondwater, omdat er teveel verharde oppervlakte is die afstroming geeft naar de riolering. Op veel plaatsen leidt dit tot een verlaging van de grondwatertafel. Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwaterproductie.

Bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde rioleringen gaat dan overstorten in het oppervlaktewater. De inspanningen die gedaan worden om het oppervlaktewater zuiver te houden, worden zo gedeeltelijk tenietgedaan. Afvalwater dat verdund wordt met regenwater kan minder effectief
gezuiverd worden. Veel bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties halen daarom een laag rendement. Ook het water dat gescheiden wordt, kan nog voor problemen zorgen. Regenwater dat te snel afstroomt, kan stroomafwaarts voor overstromingen zorgen.

Om die redenen wil men het regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van de riolering om het te gebruiken, te laten infiltreren of vertraagd af te voeren. Regenwatergebruik gecombineerd met een infiltratievoorziening geniet de voorkeur. Op plaatsen waar een infiltratievoorziening moeilijk uitvoerbaar is, kan een groen dak een alternatief bieden.

Voor ieder project wordt onderzoek gedaan wat de beste optie is om te komen tot een duurzame oplossing voor het waterbeheer in de toekomst. Niet wordt gezocht naar een postzegeloplossing maar naar een integrale oplossing indien mogelijk voor de gehele omgeving van het plangebied.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: